Vilket bränsle är fossilt?

Kol, råolja/petroleum och naturgas är fossila bränslen. Torv räknas också som fossilt bränsle även om det nybildas fortare. Oljeskiffer är ett nytt fossilt bränsle som bland annat utvinns i USA, tyvärr är det ett tveksamt bränsle ur klimatsynpunkt på grund av mängden vatten som krävs för att utvinna oljan ur skiffer.

Fossila bränslen: *Kol *Råolja *petroleum *Naturgas *Torv *Oljeskiffer

Vilket bränsle är fossilt?

Illustration.

 

Vad är fossilt bränsle?

Fossila bränslen är kommersiellt intressanta kolväten som påträffas under marken som ett resultat av kemiska processer från jordens tidiga historia. Ett fossilt bränsle utgörs av döda små vattendjur och växter som blivit liggande på bottnen av hav och insjöar. Under ökande tryck och temperatur har denna organiska biomassa täckts av allt tjockare sedimentlager.

Endast en procent av det vi utvinner nybildas på naturlig väg. De fossila bränslena utvinns från oljeborr-plattformar till havs eller på land. Kol utvinns i kolgruvor. Den luktfria naturgasen finns i fickor i jordskorpan och utvinns antingen ur separata gasfyndigheter eller när man borrar efter olja på land eller på havsbottnen.

 

Hur påverkar fossila bränslen klimatet?

Utvinning och förbränning av fossila bränslen är den största orsaken till utsläpp av växthusgaser som bidrar till klimatförändringarna. Det mest skadliga fossila bränslet är kol. När vi bränner de fossila bränslena förändras den naturliga balansen i kolets kretslopp på jorden. Det minst skadliga är natur- och biogas, om det inte vore för svårigheten att kontrollera och undvika läckage. Förbränning av kol ger ännu större utsläpp av koldioxid än olja, bensin och diesel. 

Vår tids utmaning är att kraftigt minska användningen av fossila bränslen. Vi får verkligen inte bli som amerikanarna där fossila bränslen idag utgör en majoritet på 79%. I Sverige utgör den fossila delen endast 30%. (energianvändning)

 

Hur blir vi bättre?

Eftersom omvandlingsprocessen är så lång måste de lager som finns betraktas som en ändlig resurs. Genom energieffektivare fordon och en övergång till förnybar energi som biobränslen eller el från sol och vind kan vi minska vår klimatpåverkan. Trots elbilens initiala nackdelar med kort räckvidd och bristande finesser är det ett kraftigt växande segment.

Regeringen ser allvarligt på fossila bränslen som idag förstör Sveriges miljö, de har exempelvis inför 2020 satt ihop en lista för att få Sverige fossilfritt. Samtidigt ställer sig många organisationer gladeligen bakom beskedet, ett exempel är naturskyddsföreningen.

Vad tycker ABS Wheels om fossila bränslen?

-Vi gillar inte sånt som skadar miljön. I stor utsträckning håller vi på att ändra vårt miljötänk inför 2020 – exempelvis går vår traditionella tillverkning från classic till flow forming för att bespara miljön.

Posten besvarar veckans fråga: Vilket bränsle är fossilt?

Källor

Miljöarbetet i samhället:
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/Fossila-branslen/

Om fossila bränslen:
www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/fossila-br%C3%A4nslen 

Regeringens förslag på ett fossilt fritt Sverige:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/10/fossilfritt-sverige-overlamnade-27-punktslista-till-regeringen/

Naturskyddsföreningen gillar förslaget:
https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/regeringen-tar-ett-bra-steg-bort-fran-fossila-drivmedel

USA användning statistik:
https://www.energy.gov/science-innovation/energy-sources/fossil

Så skadar fossila bränslen miljön:
https://www.epa.gov/nutrientpollution/sources-and-solutions-fossil-fuels

Användning av fossila bränslen i USA:
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=41353

Användning av fossila bränslen i Sverige:
https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2016/fossila-branslen-minskar-aven-i-transportsektorn/

Gilla du miljön och kör bil?